درباره ما

یک اثر هنری واقعی، را نمی توان قیمت گذاری کرد و یا در قبال آن هدیه و یا حمایتی به هنرمند آن اهدا کرد، این از آن دسته ایده هایی است که تنها چون در نگاه اول خوب به منظر می رسد، اکثریت مردم قبول میکنند ناآگاه از این موضوع که هر هنرمندی برای ادامه کارش و پیشرفت و ارتقاء آثار خود به حمایت و همراهی ما مردم نیازمند است.

لذا ما در تکارا بر آن برآمدیم که ضمن حمایت از این هنرمندان، بسیاری از استعداد های ناشناخته ی این زمینه را پیدا کرده و از آنها حمایت کنیم.امید است که روزی برسد که هیچ هنرمندی به خاطر مشکلات مالی و یا عدم حمایت هنر خود را کنار گذاشته و ناامید شود.

امکان خرید و فروش

هنرمندان و هنردوستان می توانند افزون بر به اشتراک گذاشتن آثار خود، آنها را در بستری ایمن خرید و فروش کنند.

به اشتراک بگذارید

به راحتی، آثار هنری را با دوستانتان در اشتراک بگذارید.

مسابقات و جوایز ارزنده

هر ماهه، مسابقاتی بین آثار هنری برجسته برگزار می شود و به هنرمند منتخب جوایز ارزنده ای تعلق حواهد گرفت.